ÜNİTE 01 SESLİ ÖZETİ

ÜNİTE 02 SESLİ ÖZETİ

ÜNİTE 03 SESLİ ÖZETİ

ÜNİTE 04 SESLİ ÖZETİ

ÜNİTE 05 SESLİ ÖZETİ

ÜNİTE 06 SESLİ ÖZETİ

ÜNİTE 07 SESLİ ÖZETİ

ÜNİTE 08 SESLİ ÖZETİ

ÜNİTE 09 SESLİ ÖZETİ

ÜNİTE 10 SESLİ ÖZETİ
Ümit Kaygısız (Anadolu AÖF)
10 Ünitenin Özetleri (Anadolu AÖF)
Çıkmış Sınav Soruları 2013-2024 (AÖF)
Canlı Ders Sunumları (Anadolu AÖF)
Muhsin Demirci
Vize, Final Ders Notları
Dua İsterim
Rauf Şara
2019 MBSTS (Tek Uzem)
Tefsir Özet DHBT
Tefsir Usulü İle İlgili Tüm Bilgiler
Ahmet Şenol – İbn Sina – Büşra (Özet)

Videonun sağındaki 3 uzun çizgi üzerine tıklayınca bütün üniteler görünür.

Videonun sağındaki 3 uzun çizgi üzerine tıklayınca bütün üniteler görünür.

🥀 Allah’ın birliğini anlatan ayetler Bakara suresinin 255. ayetine Ayetel Kürsi denir.


🥀 Sure: Sözlükte yüksek rütbe, mevki, şeref, yüksek bina gibi anlamlara gelir. Kur’an’da 114 sure vardır. Sureler adlarını içinde geçen bir olaydan, bir konudan veya peygamber adı yada başka isimlerden alır.


🥀 Surelerin en uzunu 286 ayetle Bakara suresi, en kısa suresi ise 3 ayetle Kevser suresidir.


🥀 Bir bütün olarak ilk önce Fatiha daha sonra Nasr suresi vahyedilmiştir.


🥀 Kur’anın surelere ayrılması tevkifi olup vahye dayanmaktadır.


🥀 Surelerde kendisine gönderilen peygamberleri yalanlayan kavimler olmuştur.


👉🏻 Bunlar ; Ashabı Eyke, Ashabı Ress, Ashabı Karye, Ashabı Hicr, ayrıca Lut, Nuh, Hud kavimleri de sayılabilir.


🥀 Başında besmele olmayan sure Tevbe Suresidir.


🥀 İmam Malik, sure başındaki besmelerin Kur’an’dan olmadığı görüşündedir.


🥀 Bedir Savaşı = Ali İmran ve Enfal suresinde, Duhân suresi 16. Ayette ise, “Batşetü’l-kübrâ” kavramları Bedir Gazvesi’ne işaret eder.


🥀 Uhud savaşı = Ali İmran suresinde


🥀 Hendek savaşı = Ahzab suresinde


🥀 Cüz : Kur’an’ın 20 sayfadan oluşan her bir bölümüne cüz denilmektedir.


🥀 Cüzler hizb denilen beşer sayfalık bölümlere ayrılır. Her cüzün başlangıcında sayfa
kenarında bulunan gül resmine cüz gülleri denir.


🥀 KUR’AN’IN (KIRAATİ) OKUNMASI 🥀


👉🏻 Alimlere göre Kur’an 3 şekilde okunur;


🥀 Tahkîk : Her bir harfin hakkını tam vererek okumaktır. Hassasiyetinin en son imkanını kullanarak Kur’anı okuma tarzıdır.


🥀 Hadr : Kur’anı tecvid ve kaidelerine uyarak hızlı şekilde okumaktır.


🥀 Tedvir : Tahkik ile Hadr arasında bir okuyuş tarzıdır. Bu okuyuşta orta bir yol izlenir.


🥀 KUR’AN’IN ANLAŞILMASI VE YORUMLANMASIYLA İLGİLİ KAVRAMLAR 🥀


🥀 Tefsir: Sözlükte açıklamak, yorumlamak, ortaya çıkarmak gibi anlamlara gelir.


🥀 Te’vil: Sözlükte aslına dönmek manasına gelir. Meşru bir sebep veya delilden dolayı ayeti zahiri manasından alıp kendinden önceki veya sonraki ayete uygun, Kur’an ve sünnete uygun manalardan birine hamletmek demektir. Mesela Kur’an’da Allahın eli yüzü olan arşa istiva eden gibi özelliklerden bahsetmektedir
(ÇIKMIŞ SORU Te’vil: İstiva)


🥀 Tercüme: Sözlükte bir kelamı bir dilden başka bir dile çevirmek, bir sözü diğer bir dilde tefsir ve beyan etmek demektir. Terim olarak bir sözün bir beyanın başka bir dildeki karşılığını bulmak ve manasını o dile aktarmaktır.


🥀 İkiye ayrılır:


👉🏻 Lafzî (harfî) tercüme : Metnin bütün özellikleriyle başka bir dile aynen tercüme edilmesine denir .Bu tercüme edebi eserlerde, özellikle Kur’anı Kerim’de imkansızdır.


👉🏻 Manevî (tefsiri) tercüme: Asıl metnin sadece manasının başka dile aktarılmasına denir. Amaç metindeki mananın güzel olarak ve asıl metne uygun olmasıdır.


🥀 Meal: Sözlükte bir şeyin özü,hülasası ve akıbeti gibi anlamlara gelir.Kavram olarak eksik ve hatalı tercüme veya bir metnin ifadenin manasını tam olarak değilde biraz noksanıyla ifade etmektir. İfadenin manasının aynen aktarılmasının zor olduğu için Kur’an Meali tabiri kullanılır.


🥀 Tefsir ve Te’vil arasındaki farklar 🥀


👉🏻 • Tefsir peygamberimiz ve sahabeden gelir, kesindir. Te’vil kesinlik ifade etmez.


👉🏻 • Tefsir ayetlerin lafızlarında, Te’vil daha çok manasında görülür.


👉🏻 • Tefsirde genelde tek bir anlam, Te’vilde yoruma açık olması nedeniyle birçok anlam vardır.


👉🏻 • Tefsir lafızların zahiri manalarını, Te’vil içsel anlamlarını ortaya çıkarır.


🥀 Ferra: Meani-l Kur’an ( Ferrarinin meanisi) Karşılaştırmalı (mukaran) tefsire örnek: Alusi “Ruhu’l-Meani”


🥀 En eski Kur’an Meali (Farsça) Samanoğlu Emiri Mansur Nuh


🥀 Kur’an nüshaları;


👉🏻 Mekke, Medine, Basra, Kufe, Bahreyn, Şam ve Yemen’e gönderilmiştir.


🥀 Hibru’l-Umme (Ümmetin bilgini) olarak unvan kazanan ,Kur’anın Hz.Peygamberden en yetkili müfessiri,yani Tercümanül-Kur’an olarak anılan kişi Abdullah bin Abbas ‘tır.


🥀 Kur’an-ı tamamen tefsir eden eser: Kurtubi’nin Cami’ul Ahkam (Kurtubi Camide ahkam kesiyor)


🥀 MÜFESSİRLERİN BİLMESİ GEREKLİ OLAN İLİMLER 🥀


🥀 1.Dini ve Ahlaki Şartlar


👉🏻 • İtikadının sahih,imanının tam ve kuvvetli olması gerekir. Kur’an ahlakı ile ahlaklanıp, Sünneti Nebeviyye’ye sıkı sıkıya bağlanmalıdır.


👉🏻 • İhlaslı olmalı, ihlasla bu ameliyeyi gerçekleştirmelidir. Amaç yüce Allahın rızasını kazanmaktır.


🥀 2.İlmi Şartlar


👉🏻 • İyi derecede Arapça bilgisi ve Arapçaya hakimiyet
👉🏻 • Belagat ilmi (Meani,Beyan ve Bedî)
👉🏻 • Fıkıh ve Fıkıh usulü ilmi
👉🏻 • Hadis ve Hadis usulü ilmi
👉🏻 • Kuran İlimleri (Esbabı Nüzul,nasih-mensuh,muhkem-müteşabih)
👉🏻 • Kıraat İlmi
👉🏻 • Vehbî ilimler
👉🏻 • Kelam ilmi
👉🏻 •Sosyoloji, psikoloji, astronomi, fizik, kimya, tıp, tarih gibi yardımcı ilimler.


🥀 Hz.PeygamberinKur’anı Tefsir Tarzları 🥀


🍓 MücmelinTebyini: (Gaybi yaratılış kıyamet gibi kapalı ifadelerin tefsir edilmesi)


👉🏻 ‘’Haklı olmadıkça Allahın haram kıldığı cana kıymayınız” ayetindeki mücmelliği ‘’Allahtan başka ilah olmadığına ve benim Allahın resulü olduğuma iman eden hiçbir Müslüman kişinin kanı helal olmaz. Ancak Şu üç şeyden birini yaparsa o zaman helal olur; Adam öldürmek, evliyken zina etmek ve dinden çıkıp (irtidat) Müslümanlardan ayrılmak şeklindeki hadisi açıklamıştır.


🍓 Mübhemin Tafsili: (Kapalı ifadelerin açıklanması)


👉🏻 Namazlara, özellikle orta namaza devam edin” ayetindeki orta namazdan neyin kastedildiği belli olmayıp farklı yorumlara açıktır ve mübhemdir yani anlam kapalıdır. Peygamberimizin orta namaz ikindi namazıdır şeklindeki beyanı ayeti anlaşılır hale getirmiştir.


🍓 Mutlakın Takyidi: (Mutlak olan emrin kayıt altına alınıp sınırlarının belirlenmesi)


👉🏻 Peygamberimiz Kur’anın mutlak olarak zikrettiği bir hükmü takyid etme yani sınırları belirleme uygulamasını gerçekleştirmiştir. Mesela ‘’hırsızlık yapan erkek ve hırsızlık yapan kadının, yaptıklarına karşılık Allahtan bir ceza olarak elini kesin. Allah izzet ve hikmet sahibidir…ayeti mutlak bir hüküm koymaktadır. Peygamberimiz bunu ‘’Elini bilekten kesin’’ şeklinde beyan etmiş ve sınır koymuştur.


👉🏻 “Kur’an’dan kolayınıza geleni okuyun” ayetini Peygamberimiz” Fatihasız namaz olmaz” hadisiyle kayıtlayıp sınırlandırmıştır.


🍓 Müşkilin Tavzihi (Tezat gibi görünen hususların sünnet ile açıklığa kavuşturulması)


👉🏻 İçinizden oraya (cehenneme) girmeyecek hiç kimse yoktur. Bu Rabbin üzerine (almış olduğu) kesinleşmiş bir hükümdür” ayetinde herkesin istisnasız cehenneme gireceğine hükmedilmiştir. Bir çok ayette ise Allah, inanan ve iyi işler yapanları altından ırmaklar akan cennetine koyacağı buyrulmaktadır. Dolayısıyla bu çelişki ortadan kalmıştır.


🥀 SAHABE TEFSİRİ: Şiirle istişhadda bulunmak sahabe tefsirde müracat ettiği kaynaklardandır. Yahudi ve Hristiyan kültürleri tefsirde kullanılmıştır. Baştan sona kadar tefsir yoktur.


👉🏻 Ali bin EbîTalib
👉🏻 Abdullah bin Mes’ud
👉🏻 Ubeyy bin Kab
👉🏻 Abdullah bin Abbas
👉🏻 EbûMusa’lEş’ari
👉🏻 Zeyd bin Sabit
👉🏻 Abdullah bin Zübeyr


🥀 Nakil ve Dirayet açısından ilk sırayı Abdullah bin Abbas almaktadır. Birçok hadis rivayet etmiştir. İbn Abbastan sonra İbn Mesud ve Ubeyy bin Kab isimleri sayılabilir.


🥀 Görevin Zeyd b. Sâbit’e Verilmesinin Gerekçeleri


👉🏻 1. Genç olması
👉🏻 2. Zeki olması
👉🏻 3. Doğruluk ve iffeti ile meşhur olması, aynı zamanda takva sahibi ve güzel ahlaklı biri olması
👉🏻 4. Hz. Peygamber‟in özel olarak görevlendirdiği vahiy kâtiplerinden olması
👉🏻 5. Kur‟an‟ı en düzgün okuyan ve en iyi bilen sahâbîlerden biri olması
👉🏻 6. İslâm hukukunu da çok iyi biliyor olması. Onun dinde fakih derecesine ulaştığı ve Medine’de kadılık makamına yükseldiği söylenir.
👉🏻 7. Kur‟ân-ı Kerîm‟i bizzat Hz. Peygamber’den son arzaya göre öğrenmiş olmasıdır.


🥀 TABİUN DÖNEMİNDE TEFSİR ( Kur’an’ın Tamamının Tefsiri)


🥀 Mevali adıyla anılan kişiler sahabeden ilim almışlar ve özellikle tefsir alanında temayüz etmişlerdir.


🥀 Tabiinler içinde sevilen tefsir ve fıkıhçılar ; Nâfî, İkrime, Atâ,Said bin Cübeyr ve Hasen el-Basrî tefsirde meşhur sahabilerin mevalisi olarak bilinmektedir.


🥀 Kıssalar hususunda Ehl-i Kitab’a fazlaca müracaat edilmiştir. Bu süreçte İsrailiyyat boyutu da tefsire girmiştir. Yani Yahudi,Hristiyan ve diğer kültürlerin etkisi de tefsire girmiştir.


🥀 Etbauttabiun dönemi; tefsirin tedvin edildiği dönemdir.


🥀 İsrailî Tefsirler 🥀


👉🏻 Abdullah bin Selâm
👉🏻 Ka’bu’l Ahbar
👉🏻 Vehb bin Münebbih
👉🏻 Abdülmelik bin Güreye


🥀 TEFSİR EKOLLERİ 🥀


Mekke Tefsir Ekolü 🍓


🥀 Mekke’de kurulmuştur. İlim denizi ve Tercümanul Kur’an unvanının sahibi Abdullah bin Abbas tarafından kurulmuştur. İbnTeymiyye ‘’Tabiiler içinde tefsir yönünden en önde gelenler Mekke ekolünün yetiştirdiği müfessirlerdir. Çünkü onlar İbn Abbas’ın öğrencileridir.’’ demiştir.
Bu ekolde yetişenler;


👉🏻 Atâ bin Ebî Rabah
👉🏻 İkrime
👉🏻 Tavus bin Keysan
👉🏻 Saîd bin Cübeyr
👉🏻 Mücahid bin Cebr


Medine Tefsir Ekolü 🍓


🥀 Alim sayısının fazlalığı ilim merkezlerine nispetle diğer yerlerden daha fazladır. Medinenin en büyük alimlerinden olan Ubeyy bin Kab tarafından kurulmuştur. Sahabiler bu şehirlerde kaldıkları müddetçe kendilerinden sonra gelenlere Allahın kitabını ve Peygamberin sünnetini öğretmeye gayret etmişlerdir.
Bu ekolde yetişen alimler;


👉🏻 Zeyd bin Eslem
👉🏻 Ka’b el-Kurâzî
👉🏻 Ebu’l Aliye


Irak (Kûfe) Tefsir Ekolü 🍓


🥀 Tefsir ve kıraat konusunda sahabe müfessirlerinin en önde gelenlerinden biri de Abdullah bin Mes’ud’dur. İbn Mes’ud aynı zamanda peygamberimizin vahiy katibidir. Hz.Ömer halifeliği sırasında İbn Mes’ud’u Kufe’ye muallim olarak tayin etmiş ve o da burada bir medrese oluşturmuştur. İbn Mes’ud’un Kufe de oluşturduğu bu medrese daha çok rasyonel bir tavır sergilemiştir. İçtihadi hareketlerin ilk nüvesi olarak kabul edilmiş olan bu ekole Irak Rey Ekolü de denmiştir.
Bu ekolün alimleri;


👉🏻 İbrahim en-Nehaî
👉🏻 Muhammed Sirin
👉🏻 Hasan Basrî
👉🏻 Katade bin Dîame
👉🏻 Mesruk bin El-Ecda’
👉🏻 Esved bin Yezid
👉🏻 Mürre bin El-Hemedânî
👉🏻 Amir eş-Şa’bî


TEFSİR ÇEŞİTLERİ 🍓


🥀 Rivayet Tefsiri 🥀


👉🏻 Kur’an-ı Kerim, Rasulullah’ın sünneti, sahabe ve tâbiun sözlerine, dayanan bir tefsirdir.’’ Naklî tefsir ve Me’sur tefsir’’ de denir. Bu tefsirler bize ayetlerin manalarını, kıraat vecihlerini, nasih ve mensuhu bildirdiği gibi geçmiş ümmetler ve onlarla ilgili ayetler hakkında da bilgi verir. Bu tür bilgiler daha ziyade hadis, siyer, megazi ve tarih kitaplarında yer alır.


🥀 Rivayete dayalı ilk tefsir kitabınız yazan ( İmam Mücahid)


🥀 RİVAYET TEFSİRLERİ ( TABİ ESİ SEVFSE ) Rivayetçileri sev 🥀


👉🏻 • Taberî : Câmiul Beyan an Te’vili’l Kur’an (hem rivayet hem dirayet tefsiri ve dirayet tarafı da ağır basan tefsirdir.) (Taberi Camide beyan ediyo)


👉🏻 • Atiyye : El-Muharreru’l-Vecîz fi Tefsiri’l-Kitabi’l-Azîz (Muharrem Atiyo )


👉🏻 • Begavî : Me’âlimu’t-Tenzîl ( Bey abi muallim oldu Menzile)


👉🏻 • İbn Kesîr : Tefsiru’l-Kur’ani’l-Azîm (İbn Kesir Semerkantta hatimle Kuran Tefsirinde)


👉🏻 • Ebu Hatim: Tefsiru’l-Kur’ani’l-Azîm (İbn Kesir Semerkantta hatimle Kuran Tefsirinde)


👉🏻 • Semerkandî : Tefsiri’l-Kur’ani’l Azîm (İbn Kesir Semerkantta hatimle Kuran Tefsirinde)


👉🏻 • İbnu’l-Cevzi : Zedu’l-Mesir ( Cevizli Mesir Macunu )


👉🏻 • Suyuti : ed-Dürrü’l-Mensur fi’t-Tefsir bi’l-Me’sur ( Suyuti’nin et dürümü) “Tefsiru’l celaleyn” adlı eseri Dirayet Tefsiridir


👉🏻 • Ebu İshak es-Sa’lebi : El-Keşfve’l Beyan ( Ebu İshak Salep içmeyi keşfetti)


👉🏻 • Vahidi : El-Veciz ( Vahid in elinde ceviz )


👉🏻 • Firuzabâdi: Tenviru’l Mikbas min Tefsir-i ibn Abbas ( Abbas Firuzabas )


👉🏻 • Sealibi : El-Cevahiru’l-Hisan


👉🏻 • El-Kasımî : Mehâsinu’t-Te’vil (Tefsiru’l-Kasımî)


🥀 Dirayet Tefsiri 🥀


👉🏻 Rivayetlere bağlı kalmayıp Arap dili ve edebiyatına, dini ve felsefi ilimler ile çeşitli müspet ilimlere dayanılarak yapılan tefsirdir. Re’y ile tefsir ya da Ma’kul tefsir de denir. Nasih ve mensuhu ve diğer konuları bildikten sonra ictihad ile tefsir etmekten ibarettir. Bu tefsir de asıl olan şahsi görüş ve içtihaddır.


🥀 DİRAYET TEFSİRLERİ ( EMAR ŞENER MEZHEBİ ) ( ÇIKMIŞ SORU ) 🥀


👉🏻 • Ebu’s-Suûd: İrşadu’l-Akli’s-Selîm ilâ Mezâye’l-Kur’ani’l-Kerim


👉🏻 • Maturudi: Te’vilatü Ehlüs-sünne


👉🏻 • Âlusî : Rûhu’l-Me’ani fi tefsiri’l-Kur’anil Azîm ve’s-Seb’il-Mesânî


👉🏻 • Râzî : Mefâhitul-Gayb


👉🏻 • Şirbînî : es-Siracu’l-Münîr


👉🏻 • Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır : Hak Dili Kur’an Dili


👉🏻 • Nesefî : Medârikut’-Tenzil ve Hakikatu’t-Te’vil ( Nesefi tedarik et hakikati)


👉🏻 • Ebu Hayyan : El-Bahru’l-Mûhit ( Bu muhitteki hayvanlar)


👉🏻 • Reşid Rızâ : Tefsiru’l-Menâr


👉🏻 • Merâği : Tefsiru’l-Merâği


👉🏻 • Ebu’ul-A’lâ El-Mevdûdî : Tefhîmu’l-Kur’an


👉🏻 • Zemahşeri : el-Keşşaf an Hakikati’t-Tenzîl ( Mahşeri keşfet)


👉🏻 • Hazîn : Lübabü’t-Te’vil fi Me’ani’t-Tenzil ( Lüb lüb yeme hazmedemezsin)


👉🏻 • Beydâvî : Envaru’t-Tenzîl ve Esraru’t-Te’vil ( Kadı, tez var Esrarlı Beydağı’na) Osmanlı’da en çok okunan tefsirdir


👉🏻 • İsferani: el-Müfredat


🥀 Lügavi Tefsir 🥀


👉🏻 Kur’an’ın dilini ele alan ve Kur’an’ı filolojik yönden inceleyen eserlerdir. (ÇIKMIŞ SORU)


🥀 MEZHEBİ TEFSİRLER 🥀


🥀 Mutezile Tefsirleri 🥀


👉🏻 Mutezile Kur’anı tefsirde her zaman için aklı ön planda tutmuştur. Kur’an tefsirini özellikle TEVHİD ve ADALET prensipleri üzerine temellendirmiştir.


🥀 Mutezilî Tefsirler 🥀


👉🏻 • El-İsfahânî = Camiu’t-Te’vil fi muhkemi’t-Tenzîî ( İsfahan’daki Camii)


👉🏻 • KâdıAbdülcebbâr = Tenzihu’l-Kur’an ani’l-metâin ( Kadı Abdulcebbar’ın metanetli )


👉🏻 • Şerif El-Murtaza= Ğureru’l-fevâid ve düreru’l-kalâid ( Şerifin fetvaları )


👉🏻 • Zemahşerî = El-Keşşaf ( Mahşeri keşfet)


🥀 Şia Tefsirleri 🥀


👉🏻 Gerçek Tefsir imamlarca bilinir İmamlık Hz.Ali ve onun evladının hakkıdır. Fakat ashaptan pek çoğu onun hakkını gasp etmiş ve bu yüzden kâfir olmuştur. Büyük bir kısmı Kur’an’ın sahabe tarafından tahrip edildiğine inanır. Kur’an’ın hem zahir hem de batın manası vardır. Bir kişi Kur’anın batınına inanıp zahirine inanmazsa kafir olur .Kezâ zahirine inanmaz batınına inanırsa yine kafir olur. İmamiyye tefsirinin özelliği Hz.Ali ve Onun Ehli Beytinin etrafında Kur’anın yorumlanmasıdır.


🥀 Meşhur Şia (İmamiye) Tefsirleri 🥀


👉🏻 Kummî = Tefsiru’l-Kummî ( Kum gibi Tefsir )


👉🏻 et-Tûsî = et-Tibyân ( Sıbyan Tusi )


👉🏻 et-Tabressî = Mecmeu’l-beyan fî tefsiri’l-Kur’an ( Mecmel’in tabi eşi)


👉🏻 El-Becahti = Beyânu’s-sa’âde fî makâmâti’l-ibâde ( Saade bi çakti )


👉🏻 et-Tabatabâi: El-Mizân fî tefsiri’l-Kur’an ( Mizanda tabak tabak tefsirler )


🥀 Harici Tefsirler 🥀


👉🏻 Kur’anı harfi/lafzî manada anlamışlardır. Kur’an ayetlerini yorumlamamışlar. Mesela bir kimse bir yetimin bir miktar malını yerse ‘’Yetimlerin mallarını haksız yere yiyenler, muhakkak ki karınlarını sadece ateşle doldurmaktadırlar ve alevli bir ateşe gireceklerdir.’’ Mealindeki ayete göre o kimsenin cehennemde yanması vacibolur, fakat o kimse yetimi öldürse veya karnını yararsa o kimsenin yanmasına gerek yoktur. Çünkü o konuda bir hüküm yoktur. En önemli Harici eseri günümüze kadar ulaşan varlığını sürdüren İbâdiye ekolüne mensup Muhammed bin Yusuf İtfeyiş’in, Himyanu’z-Zâd ilâ Dari’l-Mead adlı eseridir.


🥀 İlmi Tefsir Karşıtları 🥀


👉🏻 İlmî tefsir hareketine ilk sistemli itiraz Endülüslü Usûlü Fıkıhçı Ebû İshak bin Musa eş-Şâtibî tarafından yapılmıştır.


👉🏻 Reşid Rızâ
👉🏻 Mustaf el-Meraği
👉🏻 Hüseyin ez-Zehebî


🥀 İşari Tefsir 🥀


👉🏻 (Zahirin yanında Batıni manalar) ( ÇIKMIŞ SORU)


👉🏻 Yalnız tasavvuf erbabına açılan ve zahir manayla bağdaştırılması mümkün olan birtakım gizli anlamlara ve işaretlere göre Kur’anı tefsir etmek demektir. Ehli Sünnet Kur’anın zahiri manasının ötesinde batıni anlamının da olduğunu kabul etmektedir. Meselâ ‘’Bu kavme ne oluyor ki hemen hiçbir sözü anlamıyorlar,
Allah size zahir ve batın nimetlerini bolca ihsan etti ayetleri bunlara örnektir.


👉🏻 Batını tefsir kabul edilmekle beraber her koşulda caiz olduğunu iddia etmek mümkün değildir. Çünkü batıni tefsirin makbul olabilmesi için bazı şartlar gereklidir. Bunlar;


👉🏻 Batıni mananın lafzın zahiri anlamına aykırı olmaması


👉🏻 Öngörülen batıni anlamın doğru olduğunu gösterecek bir başka nassın veya açık bir delilin bulunması


👉🏻 İleri sürülen batıni manaya muhalif şer’i veya aklî bir karinenin olmaması


👉🏻 Batıni mananın tek mana olduğunun ileri sürülmemesi


🥀 Tasavvufî Tefsirler 🥀


👉🏻 Et-Tüsterî


👉🏻 Tefsiru’l-Kur’anil-Azîm ( İlk tasavvufi Tefsir)


👉🏻 Sülemi = Hakaâiku’t-Tefsir


👉🏻 el-Kuşeyri = Letâifu’l-İşârat


👉🏻 Ebu Muhammed eş-Şiraâ = Arâisu’l-Beyân fî Hakâiki’l-Kur’an


🥀 İçtimai Tefsir 🥀


👉🏻 Son asrın Kur’an anlayışını yeni bir metodla ortaya koymayı amaçlayan bir tefsir ekolüdür. En belirgin Özelliği, Tefsiri duruluk ve durgunluktan kurtarmaktır. Bunun içindir ki söz konusu tefsir savunucuları Kur’anı yorumlarken öncelikle onun hidâyet yönünü ele almışlardır.


🥀 İçtimai Tefsir Eserleri : ( ÇIKMIŞ SORU ) 🥀


👉🏻 Muhammed Abdûh = Tefsiru’l-Kur’ani’l-Kerim


👉🏻 Muhammed Reşid Rızâ = Tefsiru’l-Menar


👉🏻 Ahmed Mustafa El-Meraği = Tefsiru’l-Meraği


👉🏻 Seyyid Kutub = Fizilali’l-Kur’an


👉🏻 Süleyman Ateş = Yüce Kur’anın Çağdaş Tefsiri


🥀 Ahkâm Tefsiri 🥀


👉🏻 İbâdât,Muamelat ve ukubatla ilgili ayetlerin izahlarıyla meşgul olup,söz konusu alana ait ayetlerden hükümler çıkarmaya çalışan tefsir çeşididir. Konusu Ahkâm ayetleridir. Ahkam ayetlerinin sayısı konusunda Gazzali ve er-Razi 500, bazıları 800, bazıları ise 200’e kadar indirmiştir.


🥀 Ahkâm Tefsirine Örnekler 🥀


👉🏻 İmam Şâfîi = Ahkamu’l-Kur’an’ı


👉🏻 EbûBekr El-Cessâs = Ahkamu’l-Kur’an’ı ( Casusun ahkâmı )


👉🏻 Ebû Bekr İbnu’l-Arâbî = Ahkamu’l-Kur’an’ı


👉🏻 El-Herrâsi = Ahkâmu’l-Kur’an’ı


🥀 Tarihi Tefsir 🥀


👉🏻 Muhammed İzzet Derveze ( et-Tefsiru’l-Hadis )


🥀 Bilimsel İlmi Tefsir ( Bilimsel tefsirin cevahirleri ) 🥀


👉🏻 İlmi tefsir alanında ve bu konuyu ele alan düşünür Gazali’dir. (Cevâhiru’l-Kur’an).
Fahreddin Razi , Suyuti, Muhammed bin Ebi’l-Fadl El-Mursî ve Mısırlı Tantavi Cevheri (el-Cevahir fi Tefsiri’l-Kur’an) ile zirveye ulaşmıştır.


🥀 Konulu Tefsirler 🥀


👉🏻 Mısırlı alim Emîn El-Hulî
Hermenötik (anlambilim)


🥀 KUR’AN’DAKİ KAPALI LAFIZLAR 🥀


🥀 Garibu’l-Kur’an: Az bilinen, nadir, yabancı, tuhaf. Garibu’l-Kuran ile ilgili ilk çalışmayı yapan: Nafi b. Ezrak


🥀 Mübhematü’l-Kur’an: ( ÇIKMIŞ SORU )


👉🏻 Kur’andaki yer, zaman ,kişi ve eşya isimleri çoğu zaman zikredilmemekte, ismi mevsul, ismi işaret ve zamirle üstü kapalı ifade edilmektedir. Böyle durumlarda ayetlerin kimi neyi kastettiği tam anlaşılamayabilir. Bu tür anlamı kapalı ayetleri açıklamakla ilgilenen Kur’an ilmidir.


🍓 Örnek: Hz. Ebu Bekir’in “Sıddık” olarak nitelenmesi


🥀 Mücmel-Mübeyyen: Bakara Suresi 228 ayetteki “Kuru” kelimesi hem hayız hem de temizlik haline işaret eder.


🥀 Emsâlü’l-Kur’an: Ayetlerdeki mana ve maksadın insan ruhunda iz bırakan ve hayranlık uyandıran biçimde özlü olarak ifade edilmesidir.Kur’anda bu kavram darb-ı mesel tamlamasıyla kullanılmış, açıklamak anlamına gelmektedir.Türkçede atasözü veya vecize olarak ifade edilmektedir.


🥀 Münâsebetü’l-Kur’an: Kur’anı Kerim’in tertibinin hikmetlerinin bilinmesini sağlayan manaların duruma uygunluğunu tahkik eden belagat ilminin özüdür.


👉🏻 Kur’an bölmeleri arasındaki uyumu,armoniyi ortaya koyan uzmanlık alanı ‘’tenasübü’l-âyât’’ ilmidir. Tek tek bir ayetin cüzleri arasında kezâ süre içinde bir takım teşkil eden ayet grupları arasında, daha büyük halkaların birbiri arasında, surenin baş harfi ile bu bölümleri , keza baş arafı ile sonu,hatta surelerin birbiri arasında mevcut münasebetlerini bu ilim dalı gösterir.


🥀 Aksamü’l-Kur’an: Yeminler. Kur’an’da 17 Surenin başında yemin bulunmaktadır.


🥀 Müşkülü’l-Kur’an: Çelişki varmış gibi görünen ayetler ( ÇIKMIŞ SORU )


🥀 Huruf-u Mukatta (Kesik Harfler): 27 Mekki, 2 tanesi Medeni toplam 29 surenin başında bulunur ( ÇIKMIŞ SORU )


🥀 Nâsih-Mensuh 🥀


🥀 Nesih ; sözlükte iki anlamı vardır.Bunlar; Bir şeyi ortadan kaldırmak (ref’) gidermek, yok etmek (izâle), iptal etmek ve değiştirmek (tebdil), diğeri ise bir şeyi bir yerden başka yere nakletmek anlamındadır.


👉🏻 Terim olarak ; Şer’î bir hükmü daha sonra gelen şer’i bir hükmün ortadan kaldırılmasıdır. Mensûh olan (değiştirilen, ortadan kaldırılan), ayetler kısımlara ayrılmaktadır. Bunlar;


👉🏻 • Hükmü mensuh metni baki ayetler: Nereye yönelirseniz Allah’ın vechi oradadır. Yüzünü mescidi harama çevir ayeti neshetmiştir.


👉🏻 • Metni mensuh hükmü baki olan ayetler: Hz. Ömer tarafından rivayet edilen Recm ayeti


👉🏻 • Hem hükmü hem de metni mensuh ayetler: Ademoğlunun iki vadi dolu malı olsa bir üçüncüsünü de ister. Ademoğlunun gözünü ancak toprak doyurur. Tevbe edenin tevbesini Allah kabul eder.


🥀 Mekki Sureler 🥀


👉🏻 Tevhit, ahiret inancı, güçsüzü koruyan ahlâk anlayışı, sabır ve direnç, Kella lafızları, Bakara ve Ali İmran hariç hurufu mukatta ile başlayan her sure, geçmiş ümmetlerin kıssaları, Kur’an’ın dörtte üçü 114/87 suresi Mekki


🥀 Medeni Sureler 🥀


👉🏻 Toplum hayatını düzenleyen ilkeler, namaz hariç diğer ibadetler, muamelata yönelik geniş açıklamalar, cihad ve savaşla ilgili hükümler 27 sure


🥀 Muhkem-Müteşabih 🥀


👉🏻 ‘’Onun ayetlerinin bir kısmı muhkem olup bunlar, Kitabın esasıdır. Ayetlerin bir kısmı da müteşabihtir. (Ali İmran 3/7)


🥀 Muhkem; Manasında teşabüh/müteşabihlik bulunmayan (hükmedilebilen) ve delalet ettiği mana açık olmasa da bilinebilen ayetlere muhkem ayetler denir.


🥀 Müteşâbih: Allah’ın ilmine ait olan fakat muradın ne olduğu tam olarak bilinmeyen; farklı vecihler taşıyan ve tek başına anlaşılmayan,başka beyana ihtiyaç duyan ayetlere denir. İbaresinde şüphe ve ihtimal bulundurur.


🥀 Müteşabih ayetler 3 kısma ayrılır bunlar;


👉🏻 • Anlaşılması mümkün olmayan,manasını yalnız Allah’ın bildiği müteşabihlerdir. Örneğin kıyametin ne zaman olacağı, dabbetü’larz’ın çıkışı ve özellikleri gibi ayetler bu türdendir.


👉🏻 • Bazı vesilelerle anlaşılan müteşabihlerdir. Bunlara garib lafızlar, anlaşılması zor, kapalı hükümler örnek olarak verilebilir.


👉🏻 • Hakikatini sadece ilimle derinleşmiş olan alimlerin bilebileceği müteşabihler. Bu tür ayetleri belli insanlar anlayabilmektedir.


🥀 Siyak : Bir sözün kullanılmasını gerekli kılan yada bu söze uygun düşen ortam anlamında kullanılmaktadır. ( ÇIKMIŞ SORU )


🥀 Sibak : Bir şeyin geçmişi, öncesi, üst tarafı, başlangıcı, dil açısından bir ifadenin öncesi, yukarısı gibi anlamlarda kullanılmaktadır.


🥀 Sibak’ul-Kelam : Sözün baş tarafıyla olan bağlantısı, sözün, öncesinden gelen mana, evveliyat gibi anlamlara gelir.


🥀 Siyak-Sibak 🥀


👉🏻 Öncesine ve sonrasına bakarak sözün hangi anlamda kullanıldığını tesbit etmeye çalışmak anlamına gelir. Sibak önceki, siyak ise sonraki
anlamına gelir.


🥀 Tebliğ ; Peygamberimizin Yüce Allah’tan aldığı vahyi insanlara en doğru ve en güzel şekilde ulaştırmasıdır.


🥀 Tebyin ; Onun kendisine verilen bilgi ve malumatları açıklaması,insanları aydınlatması,Kur’an’ın anlam ve maksatlarını ortaya koymasıdır.


🥀 İtikad : Başta iman olmak üzere peygamberlere, meleklere, kitaplara, kaza ve kadere, ahirete ait önemli konular ve inançla ilgili konular Kur’anda yer almaktadır.


🥀 İbadetler : Namaz,oruç,zekat vb. ayetler vardır.


🥀 Muâmelat: Toplumsal ilişkileri düzenleyen, alışveriş, emanet, bağış, vasiyet, miras, aile hayatı, nikah ve boşanma konularına dair hükümler vardır.


🥀 Ukûbat : Düzeni bozan,insan haklarını ve yasakları çiğneyen kimseler cezayı hak ederler. Kur’an’da da ceza üzerinde durulmaktadır.


🥀 Ahlâk : Kişilerin dünya ve ahiret mutluluğunun sağlanmasına birtakım ahlaki hükümlerdir.


🥀 Nasihat ve Tavsiyeler: İnsanlara emir ve yasaklar konusunda duyarlı olmalarını, nefislerine esir düşmemeleri konusunda tavsiyeler vardır.


🥀 Va’d ve Vaîd: Allah’ın emirlerine boyun eğip yasaklarından kaçınanların cennetle mükafatlandırılacaklarına, buyrukları terk edip yasakları çiğneyenlerin ise cehennemle cezalandırılacağı konusundaki hükümlerdir.


🥀 İlmî Gerçekler: İnsanlığa gerekli ilmi gerçeklerin ve tabiat konularının ilham kaynağını teşkil eden bazı ayetlerdir.


🥀 Kıssalar: Önceki ümmetlerin ve peygamberlerin hayatından söz eder.Bunu tarih kitabı gibi değil insanların ibret alacağı şekilde anlatır.


🥀 Dualar: İnsanın yapacağı işlerde sürekli Allah’ın yardımına muhtaç olduğu için Kur’anda çeşitli dualar da yer almıştır.


👉🏻 Fatiha Suresi Kur’andaki ana konuları öz olarak ihtiva ettiği için Ümmü’l Kitab (kitabın anası ve özü) olarak adlandırılmıştır.


👉🏻 İhlas Sûresi Kur’anın en temel konularından biri olan Tevhis bahsini özetlediği için Kur’anın Üçte biri olarak nitelendirilmiştir.


🥀 Vücuh: ( Bir kelimenin değişik yüzleri, anlamları )


👉🏻 Çeşitli anlamlarda kullanılan müşterek (çok anlamlı) lafızlar.


👉🏻 Örneğin: Sâlat kelimesinin Kur’ân’da beş vakit namaz , ikindi namazı , Cuma namazı, cenaze namazı , dua , din, kırâat , rahmet ve istiğfar, namaz kılınacak yer gibi farklı anlamlarda kullanılması


🥀 Nazair: ( Çok kelime kullandım Nazar etme )


👉🏻 Çok kelimenin aynı anlamda kullanılmasına denir.


👉🏻 Örneğin: Sakar, nâr, hutame, cahim, hâviye, saîr, lega kelimelerinin cehennemi ifade etmek için kullanılması


🥀 Hızlân: Allah’ın, buyruklarına boyun eğmeyen insanlardan yardımını kesmesi anlamında bir terimdir.


👉🏻 Kur’anda üç ayette geçer; Uhud gazvesinde Müslümanların yenilgisinden söz eden ayette zafer ve başarı için her türlü tedbirin alınmasından sonra Allah’a tevekkül etmenin gerektiği vurgulanmaktadır. (Ali İmran3/156-159).


👉🏻 O’nun yardım ettiği toplulukları kimsenin yenilgiye uğratamayacağı,kendi hallerine terkettiği grupları da ( hızlân) kimsenin zafere ulaştıramayacağı belirtilmekte başarı için kararlılık ve tevekkülle çalışmanın lüzumuna vurgu yapılmaktadır.(Ali İmran3/160).


👉🏻 Bir ayette de mübalağa siygasında kullanılmıştır. Şeytana nisbet edilerek şeytanın dostluğuna asla güvenilmeyen (hâzul) gizli bir düşman olduğu
bildirilmektedir. (Furkan 25/29).


👉🏻 Diğer bir ayette ise insan onuruna yakışmayan ve onu kula kul olma seviyesine düşüren şirkten söz edilirken Allah’tan başkasına tapınan kimsenin kınanmış ve kendi başına terkedilmiş mahzûl olacağı belirtilerek hem Allah’a hem de şahsiyetli (müminlere) izafe edilmektedir.(İsrâ 17/22)


🥀 Kur‘an‘ı Kerim‘de Şeytan: vesvâs, hannâs, racîm, ğarur ve merîd gibi isim ve sıfatlarla nitelendirilmiştir.


🥀 Şeytanın Nitelikleri:


👉🏻 1. Aldatıcıdır (Garûr): Kur’an’da Şeytanın aldatıcılığına bir çok yerde vurgu yapılmıştır.


👉🏻 2. Vesvese verendir. (Vesvâs): Şeytanın özelliklerinden bir tanesi de vesvese vermesidir.


👉🏻 3. İnananların Düşmanıdır. (Adüvv): Şeytan’ın insanla olan ilişkisi baştan beri düşmanlık üzerine kuruludur.


👉🏻 4. İnatçıdır. (Merîd/Mârid): Kur’an’da Şeytanın zikredilen bir diğer özelliği onun “inatçı” ve “ısrarcı” olmasıdır.


👉🏻 5. Nankördür. (Kefûr/Kâfir): Şeytan‘ın kur‘ân‘daki nitelemelerinden biri de onun nankörlüğüdür.


👉🏻 6. Saptırandır. (Mudill/Gâvîn/Fitne): Şeytan‘ın Allah‘tan kıyamete kadar izin istemesi sürecinde onun saptıracağına dikkati çeker.


👉🏻 7. Kovulmuş ve Lanetlenmiştir. (Mel’ûn/Medhur/Racîm/Mezûm/Sâğir): Kur‘ânda İblis/Şeytan, bulunduğu makamdan indirilmiş, yerilmiş, kovulmuş, aşağılanmış ve lanetlenmiştir.


🥀 Kur’an-ı Kerim’de Peygamber Göndermeyi İfade Eden Lafızlar ( İrsal, Ba’s, İctibâ, Istıfâ)


🥀 1. İrsâl: Sözlükte “göndermek” demektir. Bu gönderme daha ziyade mektup veya bir şey göndermek suretiyle olur. Yani bu kelime “ba‘s” ten farklıdır.


🥀 2. Ba’s: Ba‘s da sözlükte “göndermek” anlamına gelir. Gönderene ve kendisine gönderilene has olmayan bir ihtiyaçtan dolayı birini bir başkasına göndermektir. Ba‘s, sadece akledenler hakkında kullanılır.


🥀 3. İctibâ: Erdemli davranışları birinin şahsında toplamaktır.


🥀 4. Istıfâ: Erdemli hareketleri seçip bir kişide yoğunlaştırmaktır.


🥀 VAHYİN GELİŞ ŞEKİLLERİ 🥀


🥀 a) Vasıtasız Vahiy: Hz. Peygamber, bazen vahyi arada bir aracı olmaksızın doğrudan Allah‘tan almıştır ( Şuara Suresi 51 )


👉🏻 1. Sadık Rüyalar: Hz. Aişe‘den nakledildiğine göre; Hz. Peygamber‘e vahyin gelişi bu şekilde başlamıştır.


👉🏻 2. Perde arkasından konuşma: Rivayetler hakkında ihtilaf olmakla birlikte Hz. Peygamber‘in Bakara suresinin son iki ayetini miraç gecesi bu şekilde aldığı ifade edilmiştir.


👉🏻 3. İlham yolu: Hz. Peygamber‘e ilham yoluyla da nazil olan ayetler ve kutsi hadislerdir.


🥀 b) Vasıtalı Vahiy: Hz. Peygamber, çoğu zaman vahyi Allah Teala‘dan bir aracı vasıtasıyla almıştır:


👉🏻 1. Uyku esnasında: Rivayet hakkında ihtilaf olmakla birlikte Hz. Enes‘ten nakledilen şu rivayete göre Kevser suresi bu şekilde nazil olmuştur.


👉🏻 2. Ses aracılığıyla: Hz. Aişe‘den rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber‘e, bazen vahiy çıngırak veya zil sesi şeklinde nazil olmuştur.


👉🏻 3. Meleğin insan şeklinde gelmesi: Meşhur Cibril hadisinde olduğu üzere Hz. Peygamber, bazen vahyi meleğin kendisine insan suretinde gelmesiyle almıştır.


👉🏻 4. Cebrail’in asli suretiyle gelmesi: Hz. Peygamber, bazen de vahyi Cebrail‘in asli suretinde kendisine görünmesiyle almıştır.


🥀 Cebrail için şu gibi isim ve nitelemeler kullanılmıştır.

 

   1. Cibril

   1. Ruh

   1. Ruhu’l-Kuds

  1. RasulŞİRK ÇEŞİTLERİ: 🍓


🌿 1-ŞİRK-İ İSTİKBAL: İki bağımsız ilahı kabul edenlerin şirki.


🌿 2-ŞİRK-İ TEBİZ: Allah’ın bir olduğunu söylemekle beraber ilahlardan mürekkep olduğuna inananların şirki.


🌿 3-ŞİRK-İ TAKRİB: Allah’ın bir olduğunu söylemekle birlikte Allaha yakınlık sağlamak için, Allahtan başkasına (heykellere, putlara) tapmak.


🌿 4-ŞİRK-İ TAKLİDİ: Önceki atalarını taklit ederek putlara ilah adını vererek tapmak.


🌿 5-ŞİRK-İ ESBAB: Kainattaki her şeyin Allah’ın değilde kendi kendine gerçekleşmesine inanmak.


🌿 6-ULUHİYYETTE ŞİRK: Allaha ortak tanımak, bir başka ilahı kabul etmek, Allah’tan başkasına dua ve ibadet etmek.


🌿 7-RUBUBİYETTE ŞİRK: Allaha ortak tanımak, sıfat ve fiilde ona eş tutmak.


🥀 Kur‘an bağlamında Hz. Peygamber‘e bu yönde yapılan ithamlar:


👉🏻 1.Şair,
👉🏻 2. Kahin,
👉🏻 3. Mecnun,
👉🏻 4.Sahir,
👉🏻 5. Esatir,
👉🏻 6. Effak,
👉🏻 7. Beşer öğretisi.


🥀 Hz. İsa ile ilgili Kur’an-ı Kerim’de geçen rivayetler: (ÇIKMIŞ SORU )


👉🏻 • Babasız olarak dünyaya gelmesi


👉🏻 • Kavmine zekâtı ve namazı emretmesi


👉🏻 • İsrail oğullarına peygamber olarak gönderilmesi


👉🏻 • Ruhu’l kudüsle desteklendiği


👉🏻 • Kıyamete yakın dünyaya döneceği Kur’an’da geçmez. ( Hadislerde geçer)


🥀 Es-Sebut Tuvel : En uzun 7 sure.


👉🏻 Bakara 👉🏻 Âl-i İmrân,
👉🏻 Nisa 👉🏻 Mâide,
👉🏻 En’âm 👉🏻 A’râf,
👉🏻 Enfâl 👉🏻 Tevbe


🥀 Bazı âlimler Enfal-Tevbe yerine Yunus sûresini koymaktadırlar.


🥀 El-Miun : Bir gruptan sonra gelen ayet sayısı 100′ e yakın olan sureler.


🥀 El-Mesani : Ayet sayısı yüzden az olan sureler.


🥀 El-Mufassal : Besmele ile sık sık ayrılan, Kaf-Nas arası sureler.

 

  • ALINTISIZ VE ETİKETSİZ BİR ŞEKİLDE NOTLARIMIN PAYLAŞILMASINA RIZÂM YOKTUR!Paylaşan: Aydın Ayaş (13.04.2024, 21:00)

 

 


OLAY VE ÂYET İRTİBATI 🍓


🌸 UHDUD OLAYI
👉🏻 BURUC SURESİ


🌸 NESİ UYGULAMASI
👉🏻 TEVBE SURESİ


🌸 GİZLİ DAVET BAŞLANGIÇ
👉🏻 MÜDDESSİR 1-5


🌸 AKRABALARA TEBLİĞ
👉🏻 ŞUARA 214


🌸 GARANİK OLAYI
👉🏻 NECM 19-20


🌸 İBN-İ MEKTUM OLAYI
👉🏻 ABESE SURESİ


🌸 KIBLENİN DEĞİŞMESİ
👉🏻 BAKARA 144


🌸 BATN-I NAHLE SERİYYESİ
👉🏻 BAKARA 217


🌸 BEDİR SAVAŞI
👉🏻 AL-İ İMRAN VE ENFAL SURESİ


🌸 UHUD SAVAŞI
👉🏻 AL-İ İMRAN SURESİ


🌸 BENİ NADİR GAZVESİ
👉🏻 HAŞR SURESİ


🌸 HENDEK SAVAŞI
👉🏻 AHZAB SURESİ


🌸 İFK HADİSESİ
👉🏻 NUR SURESİ


🌸 HUNEYN GAZVESİ
👉🏻 TEVBE SURESİ


🌸 TEBÜK SEFERİ
👉🏻 TEVBE SURESİ


🌸 HUDEYBİYE ANTLAŞMASI
👉🏻 FETİH SURESİ


🌸 HEYETLER YILI
👉🏻 NASR SURESİ
ثني 🪷
Paylaşan: Aydın Ayaş (13.04.2024, 21:05)

04 Mayıs 2024 (14:37)

⚠️ Medine’de vahiy katipliği yapan ilk sahabe ?
✅ Ubey b. Kab

⚠️ Fi zilâl’ il Kur’an tefsirinin yazarı?
✅ Seyyid kutub.

⚠️ Tehfim’ül Kur’an adlı tefsir çalışması kime aittir?
✅ Mevdudi.

⚠️ Kur’an da bilimsel hakikatleri içeren ayetlere ne denir ?
✅ Kevnî ayetler.

⚠️ Medariku’t Tenzil ve Hakiku’t tevil isimli tefsir kime aittir?
✅ Nesefi

⚠️ Kur’an da bir kavramın veya konunun bütüncül olarak ele alınmasını ön gören tefsir türü?
✅ Konulu tefsir metodu

⚠️ Burhani tevilinin İslam düşüncesindeki en meşhur kuramcısı kimdir?
✅ İbn rüşd

⚠️ Kur’an ın mucizevi yönleri nelerdir?
✅ Dil ve nazım yönüyle icaz.
✅ İlmi icaz.
✅ Gaybi icaz.
✅ Medeniyet inşası yönüyle icaz .

⚠️ Usul âlimleri müteşabih ayetleri kaç kısma ayırmıştır?
✅ 1. Muhkemlerle karşılaştırıldığında manası bilinebilenler.
✅ 2. Hakikatini bilmeye imkan bulunmayanlar.


⚠️ İslam Alimleri vahyin çeşitlerini nasıl ayırmış lar ‘ dır?
✅ 1. Metlüv ( okunan ).
✅ 2. Gayri metlüv ( okunmayan ).

⚠️ Mükaşafe nedir?
✅ Kalp ( ❤️ ) gözünün açılması,gayb âleminin görülmesi.

⚠️ Medine döneminde kaç kişi Vahiy katipliği yapmıştır ?
✅ (65)

⚠️ Mekke’de ki ilk vahiy katibi kimdir?
✅ Abdullah b. sa’d Ebi sarh ‘ tır.

⚠️ Medine’de ilk vahiy katibi kimdir?
✅ Ubey b. Kab tır.

⚠️ El hadari nedir?
✅ Hz. Pey. Seferde ve misafirlikte bulunmadığı zamanlarda inen vahiylerdir.

⚠️ En- nehâri nedir?
✅ Gündüz nazil olan vahiylerdir.


✨ Delilsiz olarak Allah ın muradı konusunda kesin yargı ya varmamak
👉🏻( Rey ). 🍒

✨ Hermenötik : hristiyan ilahiyatında kutsal kitabın tefsiri 🍒
👉🏻 Kökeni; Yunan 🍒

✨ Kur’an ın bir cilt halinde toplanmasının en önemli sebebi …
👉🏻 Yemame savaşı 🍒

✨ Nüzul sırasına göre yazılan tefsir;
👉🏻 Et ‘ tefsirul hadis – İzzet derveze 🍒

🌹You can if you want 🌹

Ünite 01: Tefsir Tarihi ve Usulü

ÇİFT SEÇENEKLİ CEVAPLARIMIZ DA VAR!

İki tercih yapmanız gerekebilir. Hazırsak başlayalım.

Bismillahirrahmanirrahim

1 / 55

Fetret devrinden sonra nazil olan ilk ayetlerin yer aldığı sure aşağıdakilerden hangisidir?

2 / 55

Kur’ân’ın resmî olarak bir cilt halinde toplanması ve çoğaltılması süreci ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

3 / 55

Hz. Peygamber seferde ve misafirlikte bulunmadığı zamanlarda inen vahiylere ne ad verilir?

4 / 55

Aşağıdakilerden hangisi Resulullah zamanında Kur’ân’ın tamamını ezberleyen sahabilerden biri değildir?

5 / 55

Kur’ân’ın bir isminin de “el-Kitâb” olması, ne anlama gelmektedir?

6 / 55

Kur'an'ın çoğaltılmasındaki temel etken aşağıdakilerden hangisidir?

7 / 55

Kur'an'ın çoğaltılmasında en önemli etken aşağıdakilerden hangisidir?

8 / 55

I. Sadık rüyalar vahiy sürecinin başlangıcında önemli bir rol oynamıştır.
II. Hz.Peygamber'in ilk kez vahiyle karşılaşmasını Hz.Hatice'den gelen rivayet anlatır.
III. Hz.Hatice ilk vahiy tecrübesinde çok korkan Hz.Peygamber'i Rahip Bahira'ya götürmüştür.
IV. Vahyin ilk inişini anlatan rivayette vahiy meleğinden Nâmûs olarak söz edilir.
V. İlk inen ayetlerden sonra bir süre vahiy gelmemiştir.
Vahyin başlangıcı ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

9 / 55

Kur’an’ın toplanması faaliyeti ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

10 / 55

Vahyin keyfiyeti ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

11 / 55

Aşağıdakilerden hangisi Resûlullah’ın zamanında (Hz. Peygamber (s.a.s) hayattayken) Kur’ân’ın tamamını toplayan sahabelerden biri değildir?

2 ŞIK CEVAP SEÇİLECEK!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

12 / 55

“Biliniz ki, Resûlullah’ın haram kıldığı, Allah’ın haram kıldığı gibidir.” hadisi aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

13 / 55

Medine’de ilk vahiy kâtipliği yapan kişi/sahabe aşağıdakilerden hangisidir?

14 / 55

Aşağıdakilerden hangisi vahiy kâtiplerinden biri değildir?

15 / 55

Vahiy-ilham ilişkisi bağlamında aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?

16 / 55

Aşağıdaki vahiy geliş şekillerinden hangisi ile ayet veya surenin inmediği bildirilmektedir?

17 / 55

Mekke'de vahiy katipliği yapan ilk sahabe aşağıdakilerden hangisidir?  (Yani Mekke’de vahiy kâtibi olan ilk sahabe)

18 / 55

Hz. Ebû Bekir döneminde toplanan Kur’ân nüshasına Mushaf adının verilmesini teklif eden kişi aşağıdakilerden hangisidir?

19 / 55

Aşağıdakilerden hangisi vahyin Hz. Peygamber’e geliş şekillerinden biri değildir?

20 / 55

Aşağıdakilerden hangisi Kur’ân’ın Beytu’lizze’ye toptan indirilişinin faydalarından biri değildir?

21 / 55

Hz. Ömer’in Müslüman olması hadisesinde, kız kardeşi Fatıma’nın elinde, Tâhâ sûresinin baş tarafının yazıldığı sahifenin bulunması, tefsir usûlü açısından neyi ifade etmektedir?

22 / 55

Aşağıdakilerden hangisi Kur’ân’ın ilk defa nazil olmaya başladığı gündür?

23 / 55

Sözlükte “gizli ve süratli bir şekilde bildirmek” anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

24 / 55

"Tencîm’ul Kur’ân" aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?

25 / 55

Kur’ân’ın bir cilt halinde toplanmasının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

26 / 55

Aşağıdakilerden hangisi Kur’ân’ın yazıldığını göstermez?

27 / 55

"Ruhu’l-Küdüs kalbime şöyle üfledi: Hiçbir nefis ecelini ve rızkını tüketmeden ölmeyecektir. O halde Allah’tan korkunuz ve rızkınızı aramakta güzel bir yol tutunuz." haberi, tefsir usûlü açısından neyi ifade etmektedir?

28 / 55

Aşağıdakilerden hangisi vahiyle, ilham arasındaki farklardan biridir?

29 / 55

Aşağıdakilerin hangisi, Kur’ân’ı bir araya toplamak için kurulan heyetin başına Zeyd b. Sâbit’in geçirilme nedenlerinden biridir?

30 / 55

I. Allah’ın iletmek istediği mesajları peygamberinin kalbine doğrudan bırakması/yerleştirmesi
II. Vahyi peygamberine bir perde arkasından bildirmesi
III. Vahiy getirmekle görevlendirdiği bir meleği elçi olarak göndermesi
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri vahyin geliş şekillerindendir?

31 / 55

Aşağıdakilerden hangisi Resmu’l-Mushaf’ın tevkîfî olmadığını savunan âlimlerden biridir?

32 / 55

Cebrâîl’in aslî suretiyle Hz. Peygambere göründüğünü bildiren sûreler aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

33 / 55

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Osman döneminde çoğaltılan Kur’ân nüshalarının gönderildiği şehirlerden biridir?

34 / 55

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Osman’ın Kur’an’ı çoğaltacak heyet için belirlediği talimatlardan biridir?

35 / 55

Yüce Allah’ın insanlara ulaştırmak istediği mesajlarını peygamberlerine, alışılmışın dışında gizli bir yolla süratli bir şekilde bildirmesine ne denir?

36 / 55

Vahyin ilk defa inmeye başladığı yer aşağıdakilerden hangisidir?

37 / 55

Aşağıdakilerden hangisi vahiy kelimesinin sözlük anlamları arasında yer almaz?

38 / 55

Vahyin indiği yer veya zaman bakımından Tevbe süresinin 118. ayeti hangi gruba girmektedir?

39 / 55

Ebu'l-Esved ed-Düeli, Kur'an'la ilgili aşağıdaki önemli hizmetlerden hangisini gerçekleştirmiştir?

40 / 55

Vahyin bir müddet kesilmesinden sonra ilk defa inen sûre/âyet aşağıdakilerden hangisidir?

41 / 55

Aşağıdakilerden hangisi Resulullah zamanında Kur’ân’ın tamamını toplayan sahabelerden biridir?

42 / 55

Aşağıdakilerden hangisi vahiy esnasında Hz. Peygamber'de görülen hallerden biri değildir?

İKİ SEÇENEK SEÇİLECEK!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

43 / 55

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Osman’ın Kur’ân’ı çoğaltacak olan heyete verdiği talimatlardan biri değildir?

44 / 55

“Ruhu’l-Kudüs kalbime şöyle üfledi: Hiçbir nefis, ecelini ve rızkını tüketmeden ölmeyecektir. O halde Allah’tan korkunuz ve rızkınızı aramakta güzel bir yol tutunuz” hadisi, vahyin geliş şekillerinden hangisine örnektir?

45 / 55

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Osman döneminde Kur’ân’ın çoğaltılarak belli başlı şehirlere gönderilmesinin asıl nedenlerinden biridir?

46 / 55

Aşağıdakilerden hangisi Kur’ân’ın peyderpey inmesinin hikmetlerinden biri değildir?

47 / 55

Her yıl Ramazan ayında Cebrâil (a.s), Resûlullah’a (s.a.v) gelerek o zamana kadar nâzil olan tüm âyetleri ona okur; Resûlullah da Cebrâil’e okurdu. Rasulullah ve Cabrail'in bu şekilde Kur'an'ı karşılıklı okumasına (mukabele etmesi olayına) ne ad verilir?

48 / 55

Kur’ân’a ilk defa hareke görevi yapacak noktaları koyan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

49 / 55

“Allah bir insanla ancak vahiy yoluyla veya perde arkasından konuşur yahut bir elçi gönderip izniyle ona dilediğini vahyeder” (Şura (42), 51) ayeti, hangi olayın çeşitlerinden bahsetmektedir?

50 / 55

Kur’ân’ın ilk defa bir cilt halinde toplanması için kurulan heyetin başkanı aşağıdakilerden hangisidir?

51 / 55

Kur’ân’a bugünkü harekeleri koyan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

52 / 55

"Kur’ân, aynı zamanda yakın sema da denilen Beytü’l-İzze’ye ............ indirilmiştir." Boşluğu en uygun şekilde doldurunuz?

53 / 55

Hangi halefi döneminde çoğaltılan mushaflar noktasız ve harekesiz olarak yazılmıştır?

54 / 55

"Kur'an kelimelerinin ve harflerinin yazılışında Osman b.Affan'ın tasvip ve tercih ettiği imla şekil ve tarzı" olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

55 / 55

Aşağıdakilerden hangisi sahâbeyi Kur’ân’ı ezberlemeye sevk eden sebeplerden biri değildir?

Puanınız

0%

Ne düşünüyorsunuz?

Allah razı olsun!

Ünite02: Tefsir Tarihi ve Usulü Sınavı

ÇİFT SEÇENEKLİ CEVAPLARIMIZ DA VAR!

İki tercih yapmanız gerekebilir. Hazırsak başlayalım.

Bismillahirrahmanirrahim

1 / 49

Kur’ân’ın herhangi bir sûresinde, bir veya birkaç kelime ya da cümleden meydana gelen, başından ve sonundan ayrılmış olan bölümlere ne ad verilir?

2 / 49

Kur’ân kelimesinin, “bir şeyi diğer bir şeye yaklaştırmak” anlamına gelen karene’den türediğini öne süren âlim kimdir?

3 / 49

Kur’ân’ın tanımının unsurlarından, “insanların, meleklerin ve cinlerin sözlerini” tanımın dışında bırakan kısım aşağıdakilerden hangisidir?

4 / 49

Mushafın son bölümü olup, Kaf sûresinin başından Nâs sûresinin sonuna kadar olan sûreleri içine alan kısma ne ad verilir?

5 / 49

Medenî surelerin muhtevasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

6 / 49

“el-İtkân fî Fezâilu’l-Kur’ân” adlı eser aşağıdakilerden hangisine aittir?

7 / 49

Aşağıdakilerden hangisi en kısa ve en uzun sûrelerdir?

8 / 49

Hurûf-ı mukatta’anın müstakil bir âyet sayılıp sayılmamasına ilişkin görüş ayrılıkları/farklılıkları aşağıdakilerden hangisinde ihtilafa neden olmuştur?

9 / 49

Aşağıdakilerden hangisi ''Kur'an'' kelimesinin etimolojisi için müsteşriklerin öne sürdüğü görüştür?

10 / 49

Bir secde âyetinin okunması veya dinlenmesi halinde yapılması gereken secde aşağıdakilerden hangisidir?

11 / 49

Kur'ân'ın en uzun âyeti aşağıdakilerden hangisidir?

12 / 49

Aşağıdakilerden hangisi Medenî sûrelerin özelliklerinden biri değildir?

13 / 49

Aşağıdakilerden hangisi Kur’ân’ın muhtevasının tespitini zorlaştıran sebeplerden biridir?

14 / 49

Kur’ân’ın tamamını veya bazı sûre ya da âyetlerini öğrenip okuyan, öğreten, dinleyen, ezberleyen, hükümlerine göre amel edenlerin kazanacakları sevapları, bazı sûre yahut âyetlerin şifalı olduğunu bildiren hadisleri içeren literatür için kullanılan tabir nedir?

15 / 49

Aşağıdakilerden hangisi yedi harfi açıklamada ileri sürülen görüşlerden biri değildir?

16 / 49

Aşağıdakilerden hangisi Kur’ân’ın isimlerinden biri değildir?

17 / 49

I. Secdenin yapılması için secde ayetinin tamamının ya da bir kısmının okunması arasında fark yoktur.
II. Tilavet secdesi Hanefilere göre sünnettir.
III. Tilavet secdesinin ardından “semi’na ve eta’na, gufraneke Rabbena ve ileyke’l-mesir” duası okunur.
IV. Tilavet secdesinin namaz içerisinde yapılmaması evladır.
V. Namaz dışında kıraatin hemen ardından tilavet secdesinin yapılması zorunlu değildir.
Tilavet secdesiyle alakalı yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

18 / 49

Günümüzde Müslümanların büyük çoğunluğunun okuduğu kırâat aşağıdakilerden hangisidir?

19 / 49

Kur’ân kelimesinin hemzesiz, türememiş ve alem-i mürtecel olduğunu savunan görüş aşağıdakilerden kime aittir?

20 / 49

Aşağıdaki surelerin hangisinde besmele ayeti geçmektedir?

21 / 49

Kur’ân’ın en kısa sûresi aşağıdakilerden hangisidir?

22 / 49

Kur’ân yaklaşık olarak kaç yılda indirilmiştir?

23 / 49

Aşağıdaki sûrelerin hangisinde iki adet secde âyeti bulunmaktadır?

24 / 49

Kur’ân’ın âyetlerinin bazıları uzun, bazıları da kısadır. En uzun âyeti hangisidir?

25 / 49

Aşağıdakilerden hangisi “es-Sebu’t-tuvel” (es-Sebut’-tuvel) surelerden biri değildir?

2 şık seçmelisiniz!

26 / 49

Kur’ân’ın kelimelerinin eda keyfiyetlerini ve ihtilaflarını nakledenlerine isnat ederek bilmeye ne ad verilir?

27 / 49

Aşağıdakilerden hangisi Mekkî sûrelerin özelliklerinden biri değildir?

28 / 49

Senedi sahîh olup, ya Arapça kâidelere ya da Hz. Osman döneminde çoğaltılan nüshalardan birinin hattına uygun olmayan kırâata ne ad verilir?

29 / 49

“Allah’ın adı anılmadan başlanılan her önemli iş eksik olur.” hadisi hangi konu için söylenmiştir?

30 / 49

Aşağıdaki konulardan hangisinde âlimler arasında ihtilaf vardır?

31 / 49

Kur’ân ile Kitab-ı Mukaddes mukâyese edilirse aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

32 / 49

Aşağıdaki konulardan hangisinin tevkîfî olduğunda ihtilaf yoktur?

33 / 49

Kur'an okumayla ilgili olan "tedvir" kavramının tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

34 / 49

Vakıf işaretlerinden hangisinde durmak evlâ, geçmek ise câizdir?

35 / 49

Aşağıdaki konuların hangisi tevkîfî olup âlimler arasında bir görüş ayrılığı yoktur?

36 / 49

Aşağıdakilerden hangisi Kur’ân’ın okunuş şekillerinden biri değildir?

bkz. Kur’ân’ı okuyuş şekilleri

37 / 49

“el-ehrufu’s-seb’a” içerisindeki "Ehruf" hangi kelimenin çoğuludur?

38 / 49

Aşağıdakilerden hangisi Müsteşriklerin, "Kur'ân" lafzının türediği kökü, Arapçanın dışında başka dillere dayandırmalarının temel sebeplerinden biridir?

39 / 49

Mekkî ve Medenî surelerin temel özellikleri göz önünde bulundurulduğunda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

40 / 49

Bazı sûre yahut âyetlerin şifalı olduğunu bildiren hadisleri içeren literatür için kullanılan tabir aşağıdakilerden hangisidir?

(2 ŞIK SEÇİLECEK!)

2 şık seçmelisiniz. Bu soruda 2 adet doğru cevap bulunmaktadır.

41 / 49

Aşağıdakilerden hangisi Kur’ân ayetlerinin sayıları hakkında farklı rakamların ortaya çıkmasının sebeplerinden biridir?

42 / 49

Müsteşrikler tarafından Kur’ân kelimesinin türediği iddia edilen kelimeler aşağıdakilerden hangisidir?

43 / 49

I. Yedi harften maksat, meşhur yedi imamın kırâatıdır.
II. Yedi harften maksat, Arap kabilelerinden meşhur olan yedisinin lehçesidir.
III. Yedi harften maksat, yedi vecihtir.
Kur'an okumaları üzerine bahsedilen yedi harf konusunda yukarıdaki görüşlerden hangisi en zayıf olandır?

44 / 49

Aşağıdakilerden hangisi Mekkî sûrelerin özelliklerinden değildir?

2 şık seçilecektir.

45 / 49

İmam Şafi’nin ilk eser yazdığı öne sürülen konu aşağıdakilerden hangisidir?

46 / 49

İmam Şâfiî’nin “Menâfi’u’l-Kur’ân” adlı kitabı hangi konuda yazılmış bir eserdir?

47 / 49

Müsteşrikler Kur’ân kelimesinin kökünün hangi dillerden geldiğini iddia etmektedirler?

48 / 49

Yalan üzere ittifak etmeleri (birleşmeleri) aklen mümkün olmayan bir topluluğun diğer bir topluluktan rivayet ettiği kırâata ne ad verilir?

49 / 49

I. Sahih ve muttasıl bir senedle Hz. Peygamber'e ulaşması
II. Takdiren de olsa Hz.Ebubekir döneminde çoğaltılan nüshalardan birinin hattına uyması
III. Bir vecihle de olsa Arap dilinin kaidelerine uygun olması
Yukarıdakilerden hangileri sahih kırâatin şartlarındandır?

Puanınız

0%

Ne düşünüyorsunuz?

Allah razı olsun!

Ünite03: Tefsir Tarihi ve Usulü Sınavı

ÇİFT SEÇENEKLİ CEVAPLARIMIZ DA VAR!

İki tercih yapmanız gerekebilir. Hazırsak başlayalım.

Bismillahirrahmanirrahim

1 / 44

Suyûtî'ye göre, müfessirde aranan ilk temel kriter aşağıdakilerden hangisidir?

2 / 44

“İstiva” kelimesini, “Allah’ın, yarattığı bütün varlıklar üzerinde sonsuz bir saltanat ve hakimiyet ile işleri düzenleyip icra etmesi’ şeklinde yorumlayan tevil çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

3 / 44

Aşağıda verilen seçeneklerin hangisinde Müfessirden kaynaklanan öznelliğin sebeplerinden birisine yer verilmiştir?

4 / 44

Aşağıdakilerden hangisi Kur'an'ı tefsir etme zorunluluklarından biri değildir?

5 / 44

Batı'da en eski Kur’ân meali hangi dilde yapılmıştır?

6 / 44

7 / 44

Müteşabih âyetlerde hangi tür dil kullanılmıştır?

8 / 44

Aşağıdakilerden hangisi eksik tercüme anlamını ifade eder?

9 / 44

Aşağıdakilerden hangisi tefsirin en az yararlandığı ilim dallarından biridir?

10 / 44

Batı'da en eski Kur'ân meâli hangi tarihte basılmıştır?

11 / 44

Batı'da en eski Kur'an meali Latince olarak hangi tarihte hazırlanmıştır?

12 / 44

Doğrulanabilirlik ve ispatlanabilirlik özelliği olmayan bir yorum tarzı aşağıdakilerden hangisi için uygun bir tanımlamadır?

13 / 44

Aşağıdakilerden hangisi günümüz ihtiyaçları doğrultusunda bir müfessirde bulunması gereken kriterlerden biri değildir?

14 / 44

Tefsirin kendisine malzeme sağladığı ve Müslüman toplumlar için inanç yönüyle bir çerçeve çizerek Allah, ahlak, siyaset vb. konularda hükümler üreten ilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

15 / 44

Te’vîllerinin yapılması zorunlu olan âyet türleri aşağıdakilerden hangisidir?

16 / 44

Arap dilinin kuralları dahilinde hareket edilerek Kur'ân'dan anlamlar üretmek olarak tanımlanan ve daha ziyade kelâmcılar, fakihler, müfessir ve dilciler tarafından kullanılan yorum yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

17 / 44

Aşağıdaki âyet türlerinden hangisinin yoruma ihtiyacı yoktur?

18 / 44

Açıklayan anlamındaki İslami ilimlerden tefsire özgü olan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

19 / 44

“Nazmında ve tertibinde aslına benzemesi” gereken tercüme türü aşağıdakilerden hangisidir?

20 / 44

I. Farklı zekâ ve kabiliyette olmaları
II. Siyasi, ekonomik, sosyal değişmelere bağlı olarak düşünce tarzlarındaki farklılık
III. Tefsirde farklı eğilimlerin benimsenmesi
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Kur'an'ın tefsirinde müfessirlerden kaynaklanan öznelliklerdendir?

21 / 44

Tefsir ile te'vil arasındaki farklar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Seçeneklerden 2 tanesi yanlıştır, o 2 şıkkı bulun.

22 / 44

“Tefsir” ve “tercüme” arasındaki farklar dikkate alındığında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

23 / 44

Aşağıdakilerden hangisi te'vilin sözlük anlamlarından biri değildir?

24 / 44

Sözlükte, “döndürmek ve herhangi bir şeyi varacağı yere vardırmak” anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

25 / 44

Aşağıdakilerden hangisi bir sözü diğer bir dilde tefsir ve beyan etmek anlamındaki kelimedir?

26 / 44

Te’vili, “bir noktanın varacağı nihaî nokta” şeklinde tanımlayan müfessir aşağıdakilerden hangisidir?

27 / 44

Aşağıdakilerden hangisi müfessirden kaynaklanan bir öznellik değildir?

28 / 44

Tefsir kavramı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

29 / 44

Kur’an’ın bütünlüğü içerisinde te’vil kavramının geldiği anlamlardan hangisi aşağıda verilen seçeneklerde doğru olarak verilmiştir?

30 / 44

Kur'ân'daki bilimsel hakikatleri içeren ayetlere ne ad verilir?

31 / 44

Aşağıdakilerden hangisi Kur’ân’ın hakkıyla tercümesinin yapılamayışının sebeplerinden biridir?

32 / 44

Aşağıdakilerden hangisi Kur'an'ı anlamak için geliştirilmiş İslami ilimlerden biri değildir?

2 SEÇENEK VAR! 2 adet cevap seçilecektir.

33 / 44

I. Tefsir kesinlik arz eder, tevil ise ihtimal ifade eder, kesin değildir.
II. Tefsir ayetlerin manalarında, tevil ise lafızlarında görülür.
III. Tefsirde çoğunlukla bir anlam, tevilde ise birden çok anlam söz konusudur.
IV. Tefsir her tür metin için, tevil ise çoğunlukla kutsal kitaplar için söz konusu olur.
V. Tefsir batıni, tevil ise zahiri anlamları ortaya çıkarır.
Tefsir ve tevil arasındaki farklarla ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur?

34 / 44

Bir sözün manasını diğer bir lisanda dengi bir tabirle aynen ifade etmeye ne ad verilir?

35 / 44

Asıl dildeki kelimelerin tertibine ve nazmına bağlı kalmaksızın herhangi bir sözün anlamını bazı şerh ve izahlarla başka bir dile nakletmeye ne ad verilir?

36 / 44

Burhâni te’vîlin İslam düşüncesindeki en meşhur/en ünlü/en önemli kuramcısı (temsilcisi) aşağıdakilerden hangisidir?

İPUCU: Bu kişi FASLU’L-MAKÂL adlı eserin yazarıdır.

37 / 44

Tefsirin kendilerine malzeme sağladığı İslâmî ilimler aşağıdakilerden hangisidir?

38 / 44

Kur'ân'ı baştan sona âyet âyet ele alıp belli bir yöntemle açıklama eylemini gerçekleştiren kişi aşağıdakilerden hangisidir?

39 / 44

Aşağıdakilerden hangisi Kur'ân'dan kaynaklanan bir öznellik değildir?

40 / 44

Âyetin lafzî tahlilinden sonra ortaya çıkan manasını, makul ve kuvvetli delillerle desteklenmiş olmak şartıyla muhtemel manalarından bağlamına en uygun olana çevirmeye ne ad verilir?

41 / 44

"Bir sözün manasını tam olarak değil de, biraz noksanıyla ifade etmek” anlamına gelen ifade aşağıdakilerden hangisidir?

42 / 44

Aşağıdakilerden hangisi Kur'ân'ın tefsir gerekçelerinden biri değildir?

43 / 44

Batı’da en eski Kur’ân me’âli hangi ülkede basılmıştır?

44 / 44

Kur'ân yorumu için en uygun olan te'vil çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

Puanınız

0%

Ne düşünüyorsunuz?

Allah razı olsun!

Ünite04: Tefsir Tarihi ve Usulü Sınavı

ÇİFT SEÇENEKLİ CEVAPLARIMIZ DA VAR!

İki tercih yapmanız gerekebilir. Hazırsak başlayalım.

Bismillahirrahmanirrahim

1 / 53

İlk tefsir mektebi nerede kurulmuştur?

2 / 53

3 / 53

İctihâdın mümkün olduğu alanlara ait sahâbî görüşlerine ne ad verilir?

4 / 53

Tefsîr mekteplerinin üçüncüsü olarak kabul edilen Kûfe Rey Mektebi'nin kurucusu aşağıdakilerden hangisidir?

5 / 53

Resûlullah’ın “Orta namaz ikindi namazıdır” sözü aşağıdaki tefsir türlerinden hangisine örnek olarak verilebilir?

6 / 53

Aşağıdakilerden hangisi Tabiûn tefsirinin genel nitelikleri arasında yer almaz?

7 / 53

Tefsir ilminde mekteblerin ortaya çıkması ilk kez hangi dönemde gerçekleşmiştir?

8 / 53

Aşağıdakilerden hangisi sahabelerin Kuran tefsiri bağlamındaki en önemli özelliğidir?

9 / 53

Ayetlerde geçen kelimelerin anlamları, iştikakları ve irablarını konu edinen Mecâzu’l-Kur’ân adlı eserin müellifi aşağıdakilerden hangisidir?

10 / 53

Aşağıdakilerden hangisi sahâbe tefsirinin genel özelliklerinden biri değildir?

11 / 53

Aşağıdakilerden hangisi İbn Abbas’ı tefsirde üstün mertebeye yükselten sebeplerdendir?

12 / 53

Hz. Peygamber'in, Kur'ân'a yönelik tefsiri onun bir kısmını içermektedir, tezini ortaya atan ilk İslâm âlimi aşağıdakilerden hangisidir?

13 / 53

Hz. Peygamber'in (s.a.v), “Allah’ım onu dinde fakih kıl ve ona tevili öğret” şeklindeki duasını alan, Tercümânu'l Kur'ân ünvanlı sahabe aşağıdakilerden hangisidir?

14 / 53

Hz. Peygamber’in tefsirinin temel fonksiyonları aşağıdakilerden hangisinde tam ve doğru olarak verilmiştir?

15 / 53

Aşağıdakilerden hangisi sahâbe tefsirinin genel özelliklerinden biridir?

16 / 53

Aşağıdakilerden hangisi tâbiin döneminin meşhur müfessirlerinden biridir?

17 / 53

Tefsirde ekolleşmenin ilk kez görüldüğü dönem aşağıdakilerden hangisidir?

18 / 53

Aşağıdakilerden hangisi tâbiûn tefsirinin belirgin niteliklerinden biri değildir?

19 / 53

Herhangi bir lafzın anlam yönüyle kayıt altına alınmayıp, bir başka kelime ya da niteleme ile belirginleştirilmemesi durumuna ne ad verilir?